Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?n T??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Hi?n T??ng ??i Chng 7717
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 5433
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Hi?n T??ng Mi?n Trung 2966
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 9630
Tua rua m?t thng m??i ngy
C?y tr?ng (tr?c) lu?ng cy c?ng ???c la x?i
Tua rua qu?t l?i th thi c?y ma
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, khng thua b?n ?i?n
Hi?n T??ng ??i Chng 4983
Tua rua m?c, vng cy ho l (*)
Tua rua l?n ch?t c ch?t tm
Ch?n t?m ki?m c nui con
Trong ba vi?c ?y ai cn khoe hay
Hi?n T??ng ??i Chng 8227
Tua rua b?ng m?t, c?t bt c?m ch?m Hi?n T??ng ??i Chng 1934
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Hi?n T??ng ??i Chng 3709
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n ga Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8799
V?ng s?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng Mi?n Nam, An Giang 3240
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng ??i Chng 8990
Tr?i xanh th n?ng
Tr?i tr?ng th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 3742
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Hi?n T??ng ??i Chng 6490
Tr?i m?a trong ni m?a ra (2)
M?a quanh m?a qu?o, trong nh khng m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 6128
Tr?i m?a trong ni m?a ra
B? cu gy gi?c ?a ?a gy d?n
Hi?n T??ng ??i Chng 1318
Tr?i m?a tr?i n?ng, hai n m? m?ng nhau Hi?n T??ng ??i Chng 3296
Tr?i m?a tr?i n?ng
V? ch?ng ng Th?ng ?nh nhau
V? ch?ng ng ngu ra ch?a
Ch?c n?a l?i t?nh.
Hi?n T??ng ??i Chng 1700
Tr?i m?a n?m b?y ?m s?t si
Nhi b?u ku ??ng tr?ng d? bi ngi nh? anh
Hi?n T??ng ??i Chng 1580
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Hi?n T??ng ??i Chng 1965
Tr?i m?a cho la thm bng
Cho n??c thm c, cho sng thm thuy?n
Cho d, cho l?ng gy then
Cho vng, cho cng m?t phen nhu?m bn
Hi?n T??ng Mi?n Nam, B?c Liu 5987
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5777
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Hi?n T??ng ??i Chng 7580
Tr?i m?a cho ??t l cau (2)
V? ch?ng h h?ng r? nhau ?i b?a,
B?a xong th c?ng l v?a
Gieo, m? chu?n b? cho ma c?y chim
Hi?n T??ng ??i Chng 3861
Tr? v?ng th l?t, tr? c?t th m?a Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7165
Tr?ng khoai ??t l?, gieo m? ??t quen Hi?n T??ng ??i Chng 608
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
Hi?n T??ng ??i Chng 1957
Tr?i hm nay my ko lu?ng b?a
Tr?i cn n?ng ro, ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh, ta v? k?o m?a!
Hi?n T??ng ??i Chng 9335
Tr?i hm my ko b?i b?a
Th cn n?ng ro ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh ta v? k?o m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 1537
Tr?i cn khi n?ng khi m?a
Ngy cn khi s?m khi tr?a n?a ng??i
Hi?n T??ng Mi?n Nam, Kin Giang 5882
Tr?i ch?p M?i N?y, th?c d?y m ?i
Tr?i ch?p ?? Di ? nh m ng?
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2518
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 5536
Tr?ng r?m n??c ln Hi?n T??ng Mi?n Trung 1566
Tr?ng qu?ng th h?n
Tr?ng tn th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 7269
Tr?ng qu?n th h?n, tr?ng tn th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 1507
Tr?ng m? t?t la n?
Tr?ng t? t?t la su
Hi?n T??ng ??i Chng 3305
Tr?ng m? t?t la m?, tr?ng t? t?t la su Hi?n T??ng ??i Chng 8099
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng gi
Ni bao nhiu tu?i g?i l ni non ?
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng trn
Ni bao nhiu tu?i ni cn tr? tr?
Hi?n T??ng ??i Chng 9014
Tr?i sinh voi, tr?i sinh c? (2)
Tr?i sinh r??i, tr?i sinh v? qut
Hi?n T??ng ??i Chng 5474
Thng tm n?ng rm tri bng
B? khng h?t thc, trng mong t?ng ngy
Vui sao thng tm ngy nay:
Thc chim v?a v?i ? ??y Nam Ninh.
Bn m?u lu?ng c?i ln xanh
Ng th?m mi n?ng ?? dnh ging hai.
M?i ra m? g?ch l ngoi
Nh ai cu?i xm ? t??i mi h?ng.
??m trong sen hi v?a xong.
??y sn h?p tc sen hong n?ng vng.
Hi?n T??ng Mi?n B?c, H N?i 9309
Thng tm n?ng rm tri b??i Hi?n T??ng ??i Chng 6964
Thng tm ?i qua thng ba ?i ch?t Hi?n T??ng ??i Chng 8285
Thng N?m thng Su, m?t tr?i ?i ch?ch
Thng B?y, thng Tm m?t tr?i ?i xin
Em l ph?n gi thuy?n quyn
??ng cho sng d?n, ? nghing n??c vo
? nghing sng d?n ba ?o
Trong d? th?y ??c, nh?ng ??c no th?y trong
Hi?n T??ng ??i Chng 8067
Thng ging l ti?t gi bay
Thng hai gi mt tr?ng bay vo ?n.
Thng ba gi ??a n??c ln
Thng t? gi ?nh cho m?m ng?n cy
Thng n?m l ti?t gi ty
Thng su gi mt c?y cy tnh sa?
Thng b?y gi l?t song ?o
Thng tm l gi l?t vo hm ma?
Thng chn l gi r?i ngoi
Thng m??i l gi heo may r?i ??ng.
Thng m?t gi v? ma ?ng
Thng ch?p gi l?nh gi lng chng ?i!
M??i hai thng gi ti ? h?a r?i
M?a ?u chng h?a m?t bi cng nghe.
Hi?n T??ng ??i Chng 570
Thng Ging ??ng di
Thng Hai ??ng t?
Thng Ba n?m r?
tThng T? nam non
Thng Su nam dn
Thng B?y m?a bi
Thng Tm m?a ging
Thng Chn m?a rng
Thng M??i l?t l?n
Hi?n T??ng Mi?n Trung 8026
Thng chn nh?n ?n rau mu?ng Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6488
Thng chn m?a r??i (3)
Thng m??i ch?u bo
Hi?n T??ng ??i Chng 7996
Thng chn m?a r??i (2)
Thng m??i m?a m?
Hi?n T??ng ??i Chng 1071
Thng chn m?a r??i
Thng m??i m?a m?ng
Hi?n T??ng ??i Chng 5607
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Hi?n T??ng ??i Chng 5472
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
Hi?n T??ng ??i Chng 3902