Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Th?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con
K?o khi sng c?n ? mn
Th? ngm nga ??c c cn th?y chi
Hi?u Th?o ??i Chng 9593
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 9224
Xa Cha, g?n gi?c m?c d?u
Lng son d? s?t con no dm qun!
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?n Tre 8781
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 4838
Vng xanh r?c r? ?nh lai,
C?u cho cha m? s?ng hoi v?i con.
Hi?u Th?o ??i Chng 8274
V cha th?y Ph?t mu?n tu
V? nh th?y m? ?i tu (cng phu) ch?a ?nh
Hi?u Th?o ??i Chng 5453
V d?u c b?ng hai mang (5)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 6193
V d?u c b?ng hai mang (2)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 1769
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 4065
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 2678
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 6345
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 9499
Vai mang kh?n gi sang sng
M? ku m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo.
Hi?u Th?o Mi?n Trung 10350
Vai mang kh?n gi qua sng (3)
Ci ??u l?y m? th??ng ch?ng ph?i theo
Thuy?n b?ng gi? l?i v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai?
- M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng.
Ch? th? n??c b? non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sinh c?ng ?nh.
Tr?i cao b? r?ng mng mnh
? sao cho tr?n t?m tnh phu th.
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u.
Hi?u Th?o ??i Chng 566
V? th anh l?y m?t mun,
M? gi h? d? anh bun ???c no.
Hi?u Th?o ??i Chng 7394
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu 5358
V?ng nghe ti?ng v?t ku chi?u,
Bng khung nh? m?, chn chi?u ru?t ?au.
Hi?u Th?o ??i Chng 9654
V?ng nghe chim v?t ku chi?u
Bng khung nh? m? chn chi?u ru?t ?au
Hi?u Th?o ??i Chng 1123
V??n la cy c ngy v??n r? (2)
Con xa m? r?i m?t ? my chau
Hi?u Th?o ??i Chng 1445
Tu ?u cho b?ng tu nh,
Th? cha knh m? h?n l ?i tu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 5322
Trung hi?u l??ng ton Hi?u Th?o ??i Chng 5002
Trong nh hi?u th?o m? cha
Knh nh??ng ng??i l?n khi ra bn ngoi
Hi?u Th?o ??i Chng 9728
Trn tr?i c b?y nhiu sao
Cng ?n cha m? c?ng bao nhiu l?n
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Khnh Ha 1084
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 1758
Tru d ch?t ?? t? ru?i,
Sao b?ng lc s?ng, ng?t bi l h?n.
Hi?u Th?o ??i Chng 5744
Tru d ch?t ?? t? ru?i
Sao b?ng khi s?ng c?i su?i knh dng
Hi?u Th?o ??i Chng 8942
Trai tr??ng nam le l??i r hm,
Gi ti?u nhi than khc t? chm c? may.
Hi?u Th?o ??i Chng 2826
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 8301
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng,
H?t thng l?i n? cy thng r??m r.
C cha sinh m?i ra ta,
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng.
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?.
??o lm con ch? h?ng h?,
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim.
Hi?u Th?o Mi?n B?c 9466
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, An Giang 9521
Tr?i m?a cho ??t l d?a
Cho t??i l c?i cho v?a lng em
Cho em hi ??t rau d?n
N?u t canh n?m dng ln m? gi
Hi?u Th?o ??i Chng 5935
Tr? th d??ng cy, gi th cy d??ng Hi?u Th?o ??i Chng 9930
Tr? c?y cha, gi c?y con, Hi?u Th?o ??i Chng 4526
Tr? ?eo hoa, gi ?eo t?t Hi?u Th?o ??i Chng 624
Tr?i cho cy c?y ??y ??ng
X? no x? n?y trong lng vui gh
M?t mai g?t la ?em v?
Th? cha knh m? nhi?u b? hi?u trung
Hi?u Th?o ??i Chng 2804
Tr?i cao l?ng l?ng
??t r?ng thnh thnh
?i ra b? m? sao ?nh
Cng ?n cha m? sinh thnh ra con
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 4271
Tr?ng trn nh sng d?u dng
Hi?u trn khuya s?m lng cng th?nh th?i
Hi?u Th?o ??i Chng 2839
Tr??ng nam b?i, ng v?i vong,
Con chu m d?i, th?i h?i cha ng.
Hi?u Th?o ??i Chng 9845
Tr??ng b?i, h?i ng v?i Hi?u Th?o ??i Chng 8630
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
Hi?u Th?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7692
Thuy?n khng bnh li thuy?n quay
Con khng cha m? ai by con nn
Hi?u Th?o ??i Chng 3176
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
Hi?u Th?o ??i Chng 5859
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Hi?u Th?o ??i Chng 1998
Thng thng c?c c?c, (2)
Chim ??u khng b?t
M b?t chim bay
T? ngy xa b?n ??n nay
C?m ?n ch?ng ??ng, o gi h? bu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7816
Thng thng c?c c?c,
Chim ??u khng b?t
?? b?t chim bay
G?p em ? ch?n l?u ty
Hai hng l?y nh?
C m?t m? gi bi?t ng? cng ai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Kin Giang 5645
Thng gia, l b con Hi?u Th?o ??i Chng 6651
Thng gia, hai nh nh? m?t Hi?u Th?o ??i Chng 9054
Tho?ng nghe hai ti?ng ?i
Lng con ch?nh nh? nh?ng l?i ?u th?
Hi?u Th?o ??i Chng 6088
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 10335
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 5079