Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H? Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
H? Thn Mi?n Trung, Ngh? An 7421
V chng thi?p ph?i mua mm
Nh?ng nh? thn thi?p b?c ng?m c?ng xong
H? Thn ??i Chng 6390
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 4712
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 2215
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
H? Thn Mi?n Nam, 2007
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch con li?m m?t H? Thn ??i Chng 2541
V? nh rc nh?y t?i tai,
C con heo ni n?m di th? ra.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10114
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
H? Thn ??i Chng 2537
Thn c c?ng nh? thn chim H? Thn ??i Chng 7556
Thn ai kh? nh? thn ra
Xu?ng sng ??i ?, ln cha ??i bia
Thn ai kh? nh? thn nah kia
Ngy ?i cu?c bi, t?i v? n?m sung
H? Thn ??i Chng 1464
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 6557
Ta ???ng m ng? m? mng
Tai nghe cha m?ng h khoan s? g?
Gi? cn ng? n??ng li b,
M?t tr?i ? m?c ch?a ?i ra cy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10272
T?i (bi) gi? cn ng? ch ,
M?t tr?i ? m?c, ch?a ?i ra cy?
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 4816
S?m ng?i l t?i v s?i H? Thn ??i Chng 1264
Ru?ng khng phn nh? thn khng c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3609
Nui con nn vc nn hnh
Khng nghe cha m? con kh? h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, B?c Liu 2127
O ny c tnh d? ng??i
N?u c?m ra cho, n?u khoai ra bn
H? Thn ??i Chng 2272
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
H? Thn ??i Chng 6308
Mnh v? mnh b? ta ?y (2)
Nh? con t? r?i g? ngy no xong.
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p ? xong m?t b?.
V chng thi?p ph?i ?
Thi?p ? chng v? chng tnh lm sao?
H? Thn ??i Chng 9540
M?t thn m gi? hai nh,
Mi lo vi?c n??c m ?nh h? thn
H? Thn Mi?n Nam, An Giang 3699
L c phn nh? thn c c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9548
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
H? Thn ??i Chng 7900
Ko v?i khng bi?t l?i xa
M?t ?m th?u sng th?p ba tim ?n.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 6400
Im nh? B?t m?p trn cha
Con vo chnh ?i?n ??ng ?a v?i s?
Ci l?y con ph?i t? t?
??ng c v?i v m h? thn mnh
H? Thn ??i Chng 4616
H? thn m?t n?t H? Thn ??i Chng 5484
Em l con gi nh qu,
?n tr?a, ng? s?m ng?i l n?u c??i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 762
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 5966
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
H? Thn Mi?n Nam, Kin Giang 6238
Con qu? n ??u nhnh go,
N ku nam ?o, n? phng,
Bi?u v?i c Hai ??ng l?y hai ch?ng,
Dao phay kia hai l??i n hng phanh thy.
H? Thn Mi?n Nam, Tr Vinh 4987
Con gi nh ai hay ho,
Ng? n??ng th?ng gi?c, d?y ra ?o m?t tr?i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9435
Con c l ng? c?ng nh? thn thi?p,
Ch? cho mn ki?p m?i ???c thnh r?ng,
Thn ng??i ta sao ?? v? ?? ch?ng,
?? ti xa lnh b?i h?ng th? gian.
H? Thn Mi?n Nam, 593
C du h? ? qu ch?ng,
Th?a th?t tr?m chuy?n, o qu?n ch?ng nn.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7691
C ch?ng m ch?ng bi?t lo,
?n hng, ng? n??ng l ?? nh?t thy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9167
Ch?ng yu x? chn l? m?i H? Thn ??i Chng 5912
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem H? Thn ??i Chng 3336
B ?n tr?m g
Gi ?n tr?m tru
Lu n?a lm gi?c
H? Thn ??i Chng 3414
Anh ?i! anh ? l?i nh (2)
Thi ??ng c? b?c n?a m h? thn
Tham chi nh?ng c?a ph vn
L? ra cng n? nhi?u ph?n x?u xa
H? Thn ??i Chng 1088
?i h? vi?c, ?i?c h? thn H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 628
?i ch? quen thi ?n hng,
Khng bnh th tri, khng ?ng th khoai.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7190
?i ch? ph?i thi ?n hng,
Mua ba ??ng m?m, ch? tan m?i v?.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 1689
?nh ti th ti ?au ?n
Tnh ti hoa nguy?t ph?n son m?c d?u
Quen r?i ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru k? lng.
H? Thn ??i Chng 3602
??u ???ng c m?t Dy Leo
Trng c?y S?y nh?, ra ?i?u m?a mai,
R?ng: "Sao b th?p l? ??i,
Trng em, anh c?ng n?c c??i l?m thay"
Nghe l?i, S?y m?i ?p ngay,
R?ng: "My khng ngh? ph?n my xem sao,
Nh? ai my m?i ???c cao?
Nh?ng nh? thn ?y, cn bao gi? m?
Ta ?y d th?p l ?,
T? ta ta m?c, ch?ng nh? c?y ai
H? Thn ??i Chng 8641
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, ??ng Thp 3025