Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuyn Can

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ??ng ra d? B?c Nam
??ng ch l??n ng?n, ch? tham tr?ch giu
Khuyn Can ??i Chng 5810
Xin ??ng gh?o gi c ch?ng
C?ng ??ng ph ho?i v? ch?ng ng??i ta
Khuyn Can ??i Chng 2828
Trai son th gi c?ng son
N?i no c v? c con th ??ng
Khuyn Can ??i Chng 9274
Ti?ng con cng "T? h?" trn r?ng (*)
? ???c con ch? th ??ng con em
Lng yu v gi v ch?ng
Con cng "T? h?" trn r?ng m?c cng
Khuyn Can ??i Chng 4473
Sng Thu n??c ch?y ?i dng
?n khu hai ng?n anh trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n sn ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
Hai tay v?n c? ?i cnh
Qu? chn th hi, qu? xanh th ??ng
Khuyn Can Mi?n Trung, Qu?ng Nam 879
R rng gi?y tr?ng m?c ?en
Duyn ai ph?n ?y ch? ghen m g?y
Khuyn Can ??i Chng 6594
Mu?n trong b?u u?ng n??c d?a
Mu?n nn c? nghi?p, b?u ch?a lang vn
Khuyn Can ??i Chng 549
D?o v??n hi tri th?m non,
Ng??i d?ng g ngh?a, b con xin ??ng!
Khuyn Can Mi?n Trung 6213
Con ch l?i qua sng, ??t lng con ch v?y,
Em c ch?ng r?i, nng n?y lm chi.
Khuyn Can Mi?n Nam, Sc Tr?ng 8515
C kia ??i nn ch? ai
Ch? l?y ch Ch?t m hoi m?t thn
Khuyn Can ??i Chng 5645
C kh kh?n m?i c mi?ng ?n
Khng d?ng ai d? mang ph?n l?i cho
Khuyn Can ??i Chng 9770
C gi ging hung m?i bi?t tng b c?ng
Nh? ng?n l?a h?ng m?i r th?c vng cao
Thuy?n quyn snh v?i anh ho
V?n khng th? l, gieo ?o nh? ai!
Khuyn Can ??i Chng 981
C lm m?i c ?n
Ng?i khng ai d? ?em ph?n t?i cho
Khuyn Can ??i Chng 4911
Cu c c ch?ng ?n m?i
??ng cu m m?t, ??ng ng?i m tra!
Khuyn Can Mi?n B?c 4447
Anh ?i ??ng b? gi?ng tr?m
??ng ham ti?ng ng?t, m c?m duyn em
Khuyn Can Mi?n Nam, ??ng Thp 5632
Anh ? c v? sau l?ng
C con tr??c m?t anh ??ng ch?i hoa.
Ch?i hoa tan c?a nt nh,
La con b? v? ch?i hoa lm g?
Khuyn Can ??i Chng 7827
Anh ?i v? c? anh ch? vong,
?ng c? anh ch? l?p, ?? phng vng lai.
Khuyn Can Mi?n Nam, L?c T?nh 7598
Anh ?i c? b?c nn ch?a
R??u m?i (cho) gi?m u?ng, r??u mua th ??ng
Khuyn Can Mi?n Nam, V?nh Long 3311