Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuy?n H?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chng ??c sch ngm th?
D?u hao thi?p rt, ?n m? thi?p khu.
Khuy?n H?c ??i Chng 9543
V?n th c?u ph?m ? sang
V th l?c ph?m cn mang g??m h?u
Khuy?n H?c ??i Chng 2863
Tri?u ?nh cn chu?ng thi th?
Khuyn anh ?n sch s?m tr?a h?c hnh.
May nh? ph?n c cng danh
M anh ph qu, ?y mnh v? vang
Khuyn ??ng trai gi loang tong
Khuyn ??ng ch r??u n?a mang ti?ng ng??i.
C?ng ??ng c? b?c ?ua ch?i
Sao cho s? nghi?p ra ng??i tr??ng phu.
Lm sao nn ti?ng danh nho
Th?n trung, t? hi?u ?? cho vang l?ng!
Khuy?n H?c ??i Chng 4764
Tro non nh?ng ??c non cao
Anh ?i ? d?c ??c ao sng di
Khuy?n H?c ??i Chng 6784
Trn Trng Thi d??i Trng Thi
Ai ?em nhn ngi ti ?i ??ng no ?
Trn Hng o, d??i Hng o
Ai ?em nhn ngi ti vo Trng Thi ?
Khuy?n H?c ??i Chng 3012
Trai th ?i h?c ?? ba khoa li?n
Khoa tr??c th ?? khi nguyn
Khoa sau ti?n s? ?? li?n ba khoa
Vinh qui bi t? v? nh
?n m?ng hai h? ?? ba thng chy
Hng ph?, hng huy?n ?ng ty
R? m?ng quan tr?ng t?i ngy hi?n vinh
Khuy?n H?c ??i Chng 2609
Tr?i m?a cho ??t l ri?ng
Mua gi?y mua bt mua nghin h?c hnh.
Chng v? em g?i ?i chanh
Tri chn nhu?m o, tri xanh g?i ??u.
Khuy?n H?c ??i Chng 3227
Tr?i cao ??t r?ng thnh thnh
Cng danh ph qu, cn dnh cho ta
C cng mi s?t, di?t t
G?p th?i l?c s? vo ra d?i do
Cng c?a c?ng ch?ng l bao
Ra tay tho vt, th? no c?ng nn
Khuy?n H?c ??i Chng 7697
Tin h?c l? h?u h?c v?n Khuy?n H?c ??i Chng 5074
Ti?ng g gy gi?c n?m canh
Chng ?i d?y h?c cn n?m lm chi
Sang n?m Cha m? khoa thi
Tn vng choi chi r? th tn anh.
Khuy?n H?c Mi?n B?c, H N?i 9001
Thoi ??a tay m?i canh chy
Ti?ng ai xin l?a l thy c?ng Sen
Thy r?ng ?ang h?c t?t ?n
C?y tnh ln l dm phi?n ?m hm
Khuy?n H?c Mi?n B?c, H N?i 3197
Thng n?m cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy:
V? chim em c?y la ?i
V? ma, la d, s?m th ba tr?ng,
Th qu, rau c ? t?ng
G?o ngon, c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
Khuy?n H?c ??i Chng 8949
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la di
V? ma la d, s?m th ba tr?ng
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Khuy?n H?c ??i Chng 3653
Th?y m? sinh em ph?n gi gi? ??o c??ng th??ng
Anh lui v? h?c l?y v?n ch??ng
Nghn thu em v?n ??i, khng v?n v??ng n?i no.
Khuy?n H?c Mi?n Trung, Th?a Thin 2991
Sng Nha Trang ct vng, n??c l?c,
Th?nh th?i con c ??c l?i d?c l?i ngang.
? nguyn cng nhau hai ch? ? vng,
Qu chi tch c ph ?en, ly s?a b tr?ng
Anh n? ph? phng n??c non.
Khuy?n H?c Mi?n Trung, Khnh Ha 3686
Qu? cau nho nh? ci v? vn vn, (2)
Nay anh h?c g?n, mai anh h?c xa
Ti?n g?o th c?a m? cha
Ci nghin ci bt th?t l c?a em
Khuy?n H?c ??i Chng 1642
Qu? cau nho nh?
Ci v? vn vn,
Nay anh h?c g?n,
Mai anh h?c xa
Ti?n g?o th c?a m? cha
Ci nghin ci bt th?t l c?a em
Khuy?n H?c ??i Chng 1288
R?ng th? bi?n thnh khn d
Nh? m khng h?c, l?n m sao ra
S?n sng o m? c?m cha
C v?n, c sch m?i ra con ng??i
Khuy?n H?c ??i Chng 1601
Nh? cn th? d?i bi?t chi
L?n th ?i h?c, h?c th ph?i sing
Theo ?i c?ng th? bt nghing
Thua em km ch? c?ng nn h? mnh
Khuy?n H?c ??i Chng 5436
N?a mai n?i ???c nghi?p nh
Tr??c l ??p m?t, sau l hi?n thn
Khuy?n H?c ??i Chng 1633
N?a mai chng chi?m b?nh vng
B? cng t?m t??i vun tr?ng cho rau
Khuy?n H?c ??i Chng 7484
N??c l m v?n (khu?y) nn h?
Gi?u m hay ch?, nh? t b?t vng.
Khuy?n H?c ??i Chng 1862
Ma h cho ch ma ?ng
Ma no th?c ?y cho ch?ng ra ?i
Khuy?n H?c ??i Chng 3757
Mong anh thi ?? ng Ngh
L?ng ta vng ?o ch?m ch? nghnh ngang
Khuy?n H?c ??i Chng 8878
M?ng nay nho s? c ti
Bt nghin dng d?, gi? mi nghi?p nho
R rng nn ??ng h?c tr
Cng danh hai ch? tr?i cho r rng
M?t mai chi?m ???c b?ng vng
?y l ph qu gi?u sang qu? he,
B??c ???ng ti?n ??n c?ng ngh
Vinh quy bi t?, ng?a xe t?ng b?ng
B?n ph??ng n?c ti?ng vang l?ng
Ngao du b? thnh, v?y vng r?ng nho
Quy?n cao ch?c tr?ng tr?i cho
B cng h?c t?p, b?n ma chc minh!
Khuy?n H?c ??i Chng 10090
M?t n?m ch?a d? m?y xun
Gi kia ch?a d? m?y l?n ??a du
Ch?ng tham ru?ng c? ao su
Tham v? anh T l?m ru m hi?n
Ch?ng tham ru?ng c? ao li?n
Tham v? ci bt, ci nghin anh ??
Khuy?n H?c ??i Chng 3693
M?t ch? Thnh m?t gnh vng Khuy?n H?c ??i Chng 5999
M? cha cng ??c sinh thnh,
Ra tr??ng th?y d?y, h?c hnh cho hay.
Mu?n khn th ph?i c th?y,
Khng th?y d?y d? ?? my lm nn.
M??i n?m luy?n t?p sch ?n,
Cng danh g?p b??c ch? qun ?n th?y.
Yu knh th?y m?i lm th?y,
Nh?ng ph??ng b?i b?c sau ny ra chi.
Khuy?n H?c ??i Chng 8660
M??i n?m c?p sch theo th?y
N?m th? m??i m?t vc cy theo tru
Khuy?n H?c ??i Chng 2309
M??i hai gi? ki?ng ?? nh th?
Sao anh khng h?c ??ng nh? t?m thn ?
Khuy?n H?c ??i Chng 809
Lm th? m dn g?c chanh,
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun.
Gi b? bn bun v?n cn tha th?,
Trai b? h?c hnh, m?t ch? n?m roi.
Khuy?n H?c Mi?n Trung 425
L? quan, l? lnh, l? lng
L? hng dn gi?, l? hng cng khanh
Khuy?n H?c ??i Chng 7018
L?y ch?ng sang nh? chi?c vng vng
L?y ch?ng th?t h?c, nh? g?p th?ng m?i v?c ph?m tin
Khuy?n H?c ??i Chng 1365
Khuyn ai ??c sch ngm th?
Di mi kinh s? ?? ch? k?p khoa
Mai sau n?i ???c nghip nh
Tr??c l mt m?t sau l vinh thn
Khuy?n H?c ??i Chng 9865
Khng th?y ?? m?y lm nn
Khuyn chng ??c sch ngm th?
D?u c?n thi?p rt, ?n m? thi?p khu
Khuy?n H?c ??i Chng 2549
Khng ham b?t la anh ??y,
Tham ba hng ch? lm th?y th? gian
Khuy?n H?c ??i Chng 775
Ht ln m?t ti?ng cho thanh
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun
Gi b? bn bun, gi cn l?ch s?
Trai b? h?c hnh m?t ch? n?m roi
Khuy?n H?c Mi?n Trung 10354
H?c th d?t v? t?t th mu?n Khuy?n H?c ??i Chng 3679
H?c thnh danh l?p Khuy?n H?c ??i Chng 2274
H?c th?y khng t?y h?c b?n Khuy?n H?c ??i Chng 2472
H?c ti thi ph?n Khuy?n H?c ??i Chng 3248
H?c s? b?t nh? h?c h?u Khuy?n H?c ??i Chng 7777
H?c nhin h?u tri b?t tc Khuy?n H?c ??i Chng 4997
H?c nh? qu?c ku ma h Khuy?n H?c ??i Chng 5685
H?c nh? g ? vch Khuy?n H?c ??i Chng 964
H?c m khng ngh? l l?m,
Ngh? m khng h?c l nguy
Khuy?n H?c ??i Chng 2784
H?c m?t bi?t m??i Khuy?n H?c ??i Chng 1002
H?c m?c ti, thi m?c ph?n Khuy?n H?c ??i Chng 7230
H?c khn ?i lnh h?c tnh ?i bun Khuy?n H?c ??i Chng 1526
H?c hay cy bi?t Khuy?n H?c ??i Chng 3425