Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kiu Hnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trn r?ng ba m??i su th? chim
Thi?u g loan ph??ng ?i tm qu? khoang.
- Qu? khoang c c?a c cng
Tuy r?ng loan ph??ng nh?ng khng c g.
Kiu Hnh ??i Chng 3482
Thn em nh? chi?c gi??ng ng
Thn anh nh? chi?u rch, ng??i m ng?i trn
Tr?m l?y ng tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch n?m tr gi??ng ng
Kiu Hnh Mi?n Trung 7076
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
Kiu Hnh Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 468
Thn em thi th? ??ng ti?n (2)
L?n th "?n su" nh? nguy?n "?n ba"
Ti?n th?i Minh M?nh ??a ra
?n su c?ng ??ng ?n ba c?ng v?
M?c tnh thi?p mu?n chng ?a
B? v chn ng?c m?i v?a lng chu
Kiu Hnh Mi?n Trung 4995
Thn em nh? tri th?m chua (2)
K? th?i ao ??c, ng??i mua khng ti?n
Kiu Hnh Mi?n Trung 8051
Thn em nh? tri th?m chua
N?m trong x b?i mn ma sc moi
Kiu Hnh Mi?n Trung 8293
Thn em nh? tri mng c?u
??t trn h??ng n, h?c ch?u l?ng ?i
Thn anh nh? th? con d?i
Bay qua bay l?i gi?n ch?i mng c?u
Kiu Hnh Mi?n Trung 4379
Thn em nh? th? hoa h??ng
Anh xem cho k? k?o m?c ???ng chng gai
Thn anh nh? th? gi?t s??ng
?m h t??i mt cho hoa h??ng t?t t??i
Kiu Hnh Mi?n Trung 7759
Thn em nh? th? bnh vi
B? l?n b? lc m? ci m?t mnh
Ch? em ai th?y ??ng khinh
?? mi th?m mi?ng nh? mnh ch? ai
Kiu Hnh Mi?n Trung 4648
Thn em nh? t?m l?a ?i?u
? ?ng n?i chu?ng l?i nhi?u n?i th??ng.
Kiu Hnh Mi?n Nam, B?c Liu 8402
Sng su n??c ch?y ng?p ki?u
D anh ph? b?c cn nhi?u n?i th??ng
Kiu Hnh ??i Chng 9017
N??c trong cn ? ngu?n xanh
Tr th?m c ??i chn snh hay khng?
Kiu Hnh ??i Chng 8801
M?t mnh gi? ph?n m?t mnh,
M?t m c?i qu? m?t chnh g?o chu.
Kiu Hnh Mi?n Nam, 4889
L?ng l? v??n qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
Kiu Hnh ??i Chng 5011
Lm trai bi?t ?nh t? tm
U?ng tr Long T?nh, ngm nm Thy Ki?u
Kiu Hnh ??i Chng 3303
Gi bay trn la, n?ng bay trn c?
L?y tre v?n hi?n mi cha
?m cy ??i th? mt b? qu h??ng
Tc ci hoa b??i tr?ng, ??p nh?y sen vng
??i ??i c gi Vi?t Nam
Tr?ng ln ngi v? n? hong Vi?t Nam
Kiu Hnh ??i Chng 3666
Em l con gi nh giu (3)
C dy x tch gi?t ??u th?t l?ng
Anh l con trai nh ngho
Anh ?i ?nh d?m vai ?o gi? cua
Tr?i lm thin h? m?t ma
X tch em m?t, gi? cua anh cn
Kiu Hnh ??i Chng 4923
D ai gieo ti?ng ng?c
D ai ??c l?i vng
Bng sen h?t nh?y bng tn
Em ?y gi? ti?t nh? nng Nguy?t Nga
Kiu Hnh ??i Chng 3508
D ai bun ?u bn ?u (2)
Lm sao cho kh?i C?u Chu th lm
Kiu Hnh ??i Chng 7387
Cc m?c b? gi?ng cheo leo
?? ai dm tro hi cc m ch?i
Kiu Hnh ??i Chng 1049
Ch? th?y duyn mu?n m phi?n
Tuy r?ng duyn mu?n c tin ??i ch?
Kiu Hnh ??i Chng 2546
Ch? l con gi nh giu
?n m?c t?t ??p vo ch?u ta sen.
Em l con gi nh hn
?n m?c rch r??i mon men ngoi h.
Kiu Hnh ??i Chng 3697
Ch?ng chua c?ng th? l chanh (2)
Ch?ng ng?t c?ng th? cam snh chn cy
Ch?ng khn c?ng ch? lu nay
Ch? ?i ra vy c?ng ty em khn
Kiu Hnh ??i Chng 5220
C?m ny l ng?c l chu
Khng bc ma tm bi?t ?u c?m vng.
C?m ny l ngh?a ? vng
Ch?ng em v?n ??i m?y chng b?ng mm.
Kiu Hnh ??i Chng 4018
B?n ma em ch?ng ph?i lo
G?o ??ng Nai, V?i Ngh? T?nh, ?m no tr?n ??i
Kiu Hnh ??i Chng 4819
B?y lu m?i g?p duyn mnh
Gi? nh? v?n th? g?p bnh n??c tin
Kiu Hnh Mi?n Trung, Bnh ??nh 3219
Anh khn ngoan c?ng ? d??i ng tr?i
Em l con n ??i d?i th??ng thin
Kiu Hnh Mi?n Trung, Bnh ??nh 3616
Anh hng no giang s?n n?y Kiu Hnh ??i Chng 1512
Anh ?y ti t? giai nhn
V (V) tnh nn ph?i xu?t thn giang h?
N?i ?y c ch? n?m ?,
M?n xanh ?n v?y ??ng ch? ?o non
Kiu Hnh ??i Chng 1163
Anh ?y ln thc xu?ng gh?nh
Thuy?n nan ? tr?i, thuy?n mnh th? ch?i
?i cho kh?p b?n ph??ng tr?i
Cho tr?n bi?t m?t cho ??i bi?t tn
Kiu Hnh ??i Chng 7932
Ai xui anh l?y ???c mnh
?? anh vun x?i ru?ng tnh cho xanh
Ai xui mnh l?y ???c anh
B cng bc m? sinh thnh ra em.
Kiu Hnh Mi?n Nam, 9434
?n tr?i chi?u sng b?n ph??ng
?n ti sng c? g?m gi??ng nh ti
Kiu Hnh ??i Chng 2888
??y song ?y c?ng my li?n
??y c m?t ti?n ?y c?ng su m??i
Kiu Hnh ??i Chng 8150
??y song ?y c?ng my gi
?y con ?c, ?y chu b Qu?n Cng
Kiu Hnh ??i Chng 9347