Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm R?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Lm R? ??i Chng 2943
Tr?m n?m c? h?i tnh c?,
?n c?m anh gy, cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?,
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh? c?ng giu,
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo,
Ta ? yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p ?o c?ng qua.
Lm R? Mi?n Nam, 3474
Ti?c cng anh lm r? ?nh tranh
Cha m? khng ?nh ph?i tho tranh ra
Em ?? anh dm tho tranh ra
Cng ?n ti?n tr? h?t ba m??i ??ng
Lm R? Mi?n Trung, Khnh Ha 8070
Tr?m n?m ?nh (d?u) l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a.
Tr?m n?m h?i ng? tnh c?
?n c?m anh g?y cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! Ch? vi l v
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Ta yu nhau tam t? ni c?ng tro
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p l?c ?o c?ng qua
Lm R? Mi?n Trung 8603
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 4953
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 5362
Ng??i ta lm r? th sang
Cn ti lm r? ng?n ngang tr?m b?!
Lm R? ??i Chng 369
Lm r? ch? xo th?t tru lm du ch? ?? xi l?i Lm R? ??i Chng 8919
Lm du n?i c? th? lm r? n?i ?ng con Lm R? ??i Chng 1090
Lm du kh l?m anh ?i!
Lm r? ??ng ng?i c?m s?n m ?n.
Lm R? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1970
Khng m?y khi con r? v? ch?i,
Ph? m?u em c?m ? l?i, sng m?i s? v?.
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, 2930
Hai hng n??c m?t nh? m?a
Ci kh?n lau khng ro
Ci o ch?m khng kh
Cng anh ?? xu?ng ao h?
Qu th?a b?m d? thu? m ??n ch? !
Lm R? Mi?n Trung, Hu? 3997
Gi ?u c th? h?n ho
Trai ch?a lm r?, gi vo lm du
Lm R? ??i Chng 2254
Cng anh lm r?, lm con,
o rch qu?n mn v? l?i v? ai.
Lm R? Mi?n Nam, L?c T?nh 5660
Cng anh lm r? lm con
o rch qu?n mn v? l?i v? ai ?
Lm R? ??i Chng 2010
Cng anh lm r? c ti
M?t mnh ?n h?t m??i hai v?i c
Gi?ng ?u th d?t anh ra
K?o m anh ch?t theo c nh em
Lm R? ??i Chng 7824
Cng anh lm r? Ch??ng ?i
?n h?t m??i m?t m??i hai v?i c
Gi?ng ?u th d?t anh ra
K?o m anh ch?t v?i c ?m nay
Lm R? ??i Chng 9039
Cng anh lm r? ba n?m
Chi?u ch? ???c n?m, ??t l?i c?m chng
Con b b l?i g? ch?ng
?? ti v?t v? t?n cng nhi?u b?
Lm R? ??i Chng 8928
Cng anh lm r? ? lu,
Ch? ?n c?m h?t v?i ??u c r.
Ch?ng no anh l?y ???c c,
C?m h?t ph?n ch, ??u c r ph?n mo.
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, 8366
Cng anh lm r? ? lu
Ch? ?n c?m h?t v?i ??u c r
Bao gi? anh l?y ???c c
C?m h?t ph?n ch, ??u r ph?n mo
Lm R? ??i Chng 789
Chu choa sao n?ng b? ??u
Anh v? lm r? ng h?u an thn
Bn l t? chp ??n chn
Em ng?i v?t v?o ngoi sn ?n qu
C?c lng anh l?m, chi cha
V? khng ra v?, ch?ng ra chi ch?ng !
Lm R? ??i Chng 8422
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Lm R? Mi?n Nam, Tr Vinh 6984
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Lm R? Mi?n Nam, Tr Vinh 8711
Cha chi, m? l??i, con ??ng
R? m lm ru?ng, du h?ng lm v??n
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 5302
B??c ln ba b??c ng?p ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du,
Lm du kh l?m anh ?i,
Lm r? ??ng ng?i, c?m s?n anh ?n.
Lm R? Mi?n Nam, 9249
Anh v? lm r? d??i ??ng (2)
B? em ko v?i sng tr?ng m?t mnh
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 6770
Anh v? lm r? d??i ??ng
?n c?m bt b?t, tm r?n kho tiu
Lm R? ??i Chng, Mi?n Trung, Khnh Ha 1404
Anh v? lm r? ?n c?m v?i c
Em v? lm du ?n rau m v?i r?m ??ng
Lm R? ??i Chng 6610
Anh v? h?i m? cng th?y
C cho lm r? bn n?y hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, ??ng Thp 10295
Anh mong tt bi?n c?y k
Tt sng B? ? nh? m? c?y ch?i
B? que ?o Tr?i
?an l?ng nh?t ki?n
Th?y m? th??ng ??n
B?t voi coi gi
Th?y m? g? cho
R??c voi lm l?
Anh ?i lm r?
Che hai l?ng vng
Nh anh th ? gi?a lng
L?y vng lm c?t
Gi?t b?c lm tranh
C?a g? lim lm thnh
Ch? ng voi lm l?t
Anh ??t chuy?n ht
Ni lp em nghe,
Nh anh c?t n?a, ko tre..
Lm R? ??i Chng 8302
?m ?m anh n?m nh ngoi,
?? em th? ng?n than di nh trong.
U?c g anh ???c v phng.
Loan m l?y ph??ng, ph??ng b?ng l?y loan.
Lm R? Mi?n Nam, 6786
?n tr?u khng r?, lm r? khng cng Lm R? ??i Chng 5194
?n my n?i c? th?,
lm r? n?i nhi?u con
Lm R? ??i Chng 2987