Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?y Ch?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?t gi tng phu
Phu t? tng t?
L?y Ch?ng ??i Chng 2965
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung 7185
V duyn m?i l?y ch?ng khm,
Mai sau n ch?t ci hm khum khum.
L?y Ch?ng ??i Chng 826
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n L?y Ch?ng ??i Chng 5467
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 5330
Tui c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Cho o ?em v?, s?ng lm nh m ?,
Ch?t g?t bt l? h??ng m th??
- Anh c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Em ra l?y ch?ng ?? ph?ng s? gia n??ng,
Th?y m? bn anh cn s?ng th lm nh cho th?y m? ?,
? ch?t th g?t l? h??ng m th??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 391
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
L?y Ch?ng ??i Chng 5409
Trai lng ? qu cn ?ng,
C? chi em b?u l?y ch?ng ?ng xa?
- Trai lng ch kh khng dng,
Nn chi em b?u b?n cng ?ng xa.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2073
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
L?y Ch?ng ??i Chng 1561
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
L?y Ch?ng ??i Chng 1678
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 8937
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
L?y Ch?ng ??i Chng 4186
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (5)
Em ?i l?y ch?ng anh ? v?i ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 7196
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (3)
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 436
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
L?y Ch?ng ??i Chng 8158
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 6824
Tr?i ?i c th?u tnh ch?ng
L?y ch?ng m ph?i nhu?m r?ng cho ch?ng
L?y Ch?ng ??i Chng 5111
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
L?y Ch?ng ??i Chng 9417
Tnh c? b?t g?p nng ?y, (2)
M??n c?t ci o, m??n may ci qu?n
May xong anh tr? ti?n cng
Bao gi? l?y ch?ng anh ?? v?n cho
Anh gip m?t thng xi v
M?t con l?n bo m?t v r??u t?m
Anh gip ?i chi?u em n?m
?i ch?n em ?p ?i t?m em ?eo
Anh gip quan tm ti?n cheo
Quan n?m ti?n c??i, l?i ?o bu?ng cau
L?y Ch?ng ??i Chng 572
Thuy?n khng tr? li v? ?ng?
Con ?i l?y ch?ng b? m? cho ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 921
Thng ngn k l?c b?c ch?c khng mn
L?y ch?ng th? b?c ?eo vng ?? tay
L?y Ch?ng ??i Chng 1374
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 5133
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 7914
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 8024
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7269
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 5960
Thn em da tr?ng h?ng h?ng,
??n khi l?y ch?ng l?i b? qu cha,
??n khi tu?i tc v? gi,
Qu ch?ng l?i b?, qu cha tr? v?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 4055
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
L?y Ch?ng ??i Chng 1371
Th r?ng ?n b?p ch vui,
Cn h?n giu c m? ci m?t mnh.
Tu?i em m??i tm ?ang ?? xun xanh
L?y ch?ng vo ? khc no ?n mnh ? ch?n r ri
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7412
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 8431
Th ch?u ?i no rau cho
L?y ch?ng ngho gi g?o n?u c?m
L?y Ch?ng ??i Chng 1374
Th?y m? sinh em ra m??i hai b?n n??c
Khng bi?t b?n trong b?n ??c
Khc chi cy cc ma ?ng
Em khng ra l?y ch?ng m ?ua b?i cho k?p b?n
?? gnh n? tang b?ng n? nh?
L?y Ch?ng ??i Chng 6083
Th??ng th? g?i gi?y h?i ??ng,
Bi?u em ??ng ?? ?i?m, l?y ch?ng l?p thn.
L?y Ch?ng ??i Chng 9610
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
L?y Ch?ng ??i Chng 3747
T?u ru?ng gi?a ??ng l?y ch?ng gi?a lng L?y Ch?ng ??i Chng 3007
Sinh ra con gi m h?ng,
G? ?i l?y ch?ng ? x? ng??i ta.
Bao gi? tu?i tc ? gi,
Th em l?i c? qu cha tr? v? .
L?y Ch?ng ??i Chng 10181
Sao em ch?a ch?u l?y ch?ng
?? anh ?i lm m??n ki?m t?ng ??ng nui em
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp 5970
Ru?ng ??ng, ch?ng tr?a lng L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6453
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u ?i ta.
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng?
L?y Ch?ng ??i Chng 5203
Qu?c ku kh?c kho?i ma h
Lm thn con gi l?y ch?ng xu?t gia
Anh c??i thi?p v? th? knh m? cha
Th? cha knh m? cho trn ??o du.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 3018
Qu? bay m?i cnh qu? s
L?y ch?ng xa x?, b? m? gi ct cui.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 9994
Phi cao ??ng b?t thnh phu ph? L?y Ch?ng ??i Chng 2051
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
L?y Ch?ng ??i Chng 10008
Ph?i chi em c ch?ng xa anh ? khng gi?n
B?i em l?y ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
L?y Ch?ng ??i Chng 2549
Ng?n c? ph?t, ng?n lau c?ng ph?t,
N?i ??ng si n?i ??t c?ng si,
B?u v?i qua duyn n? r r?i,
T?i lui chi n?a, ??ng ng?i u?ng cng.
B?u ? bn ?ng, b?u l?y ch?ng bn b?c, ? em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 610
Ng??i b?t ?en l?m l,
Ng??i b?t ?? l?m ti?n
L?y ch?ng v? k? Din,
Khng b?t ?en c?ng b?t ??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6906
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
L?y Ch?ng ??i Chng 1053
N? th?p tam nam th?p l?c L?y Ch?ng ??i Chng 9361
N?i ??ng m p vung ??ng
Con gi x? B?c (Hu?) l?y ch?ng ??ng Nai
Gi?m chn xu?ng ??t ku tr?i (than di)
Ch?ng ti v Qu?ng bi?t ngy no ra
L?y Ch?ng ??i Chng 1834
N??c rng ch?y xu?ng bi?n ?ng
Th??ng em, t?i ph?n l?y ch?ng x? xa
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6437