Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? Lng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
L? Lng Mi?n B?c, H N?i 1724
Th thi?u thu? vua h?n thua l? lng L? Lng ??i Chng 5093
Th?y c y?m th?ng r?ng ?en
Nam V Di Ph?t l?i qun m?t cha
Ai mua tu c?nh th mua
Thanh la, no b?t th?y cha bn cho
H? Php th m?t quan ba
Long Th?n chn r??i, Thch Ca ba ti?n
Cn hai m? Thi?n hai bn
Ai mua bn n?t l?y ti?n n?p cheo
L? lng thi?u th?n bao nhiu
??n cy tre c?c c?m nu sn cha
L? Lng ??i Chng 7745
Tnh quen hoa nguy?t ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru m?c lng.
L? Lng Mi?n Nam, 1121
Ph Nhiu c cy da Heo
Ai v? x? ? ph?i theo l? lng
L? Lng Mi?n Trung, Ph Yn, 2478
Php vua thua l? lng L? Lng ??i Chng 6905
Nh?n ?eo tay m?i khi ng?m ngha
L??c ci ??u thu? b vui ch?i
V b?ng anh ch?a c n?i
Th em v??t su?i v?ch tr?i em sang.
Lng em c?ng mu?n ?a mang
Cn e thn ph?n d? dang gi?a v??
Cho nn ch?ng mu?n trao l?i
Song tnh nh? ? tr?n ??i khng qun.
Tnh khng qun, ngh?a khng qun
Ai ?em cha b?c tra ln kha vng?
Trch v m?t n?i l? lng
Cho nn duyn ph?n nh? nhng ?i t?
L? Lng ??i Chng 7297
Lu?t vua thua l? lng L? Lng ??i Chng 3068
Lng theo l? lng n??c theo l? n??c L? Lng ??i Chng 2518
Lm c? s?n cho ng??i ?n L? Lng ??i Chng 6421
Lm c? khng lo m?t ph?n L? Lng ??i Chng 2967
Cha lng m?t ?i?n n?m gian
Hng n?m gi? B?t c? lng dn qui
L? Lng ??i Chng 5997
Cha lng hai m b?n chung
C ba t??ng B?t, c ng th?n gi
L? Lng ??i Chng 5635
Cha lng c t? c? s?
L?n ln b th?y B?t th? ba ng
L? Lng ??i Chng 7284
Cha lng c m?t ci ??m
Ng??i ?em nhi?u c m?i r?m phng sinh
L? Lng ??i Chng 10138
Ba m??i sc mi?ng ?n chay
Sng ngy m?ng m?t d?ng cy trc ?i
Lm sn kh?n vi Ph?t Tr?i
Bi?t ?u c n?ng m ph?i qu?n h?ng
Ai ?i, hy hon l?y ch?ng
?? cho trai gi d?c lng ?i tu.
Cha ny ch?ng c B?t ru
M ?em chung khnh treo cha H? Sen
Th?y c y?m ?? r?ng ?en
Nam m Di ph?t l?i qun m?t cha!
Ai mua t?c c?nh th mua
Thanh la no b?t, thy cha bn cho
H? php th m?t quan ba
Long th?n chn r??i, thch ca ba ti?n
Cn hai m? Thi?n hai bn
Ai mua bn n?t l?y ti?n n?p cheo
L? lng thi?u th?n bao nhiu
??n cy tre c?c c?m nu sn cha.
L? Lng Mi?n B?c, H N?i 4321
Anh ?nh th em (ti) ch?u ?n
Tnh em (ti) hoa nguy?t m??i con ch?ng ch?a
Anh ?nh th ti xin th?a
Tnh ti hoa nguy?t ch?ng ch?a ???c ?u
?n quen ch?a ???c ch?ng lu
L? lng lng b?t m?t tru m?c lng
L? Lng ??i Chng 6971
?nh ti th ti ?au ?n
Tnh ti hoa nguy?t ph?n son m?c d?u
Quen r?i ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru k? lng.
L? Lng ??i Chng 6781
?n bi?u ng?i chi?u c?p ?i?u L? Lng ??i Chng 2143