Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » M? Ch?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr??c lm nng du sau m?i lm m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 3776
Th?t th, c?ng th? li tru,
Yu nhau, c?ng th? nng du m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 2346
Th?t th c?ng th? li tru
Yu nhau c?ng th? nng du m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 2523
Th??ng ch?ng ph?i khc m? gia
Ta ?y v?i m? c b con chi ?
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6730
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 10054
Rau mu?ng thng chn
Nng du nh?n cho m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 4352
Nh ai xay la ?m ?m,
Cho xin n?m tr?u v? h?m b gia.
B gia m?i ch?t hm qua,
Trong ch?y, ngoi b?i t?n ba m??i ??ng.
Khng khc th t?i b?ng ch?ng,
Khc th l?t l?o nh? ??a h?ng m?c m?a.
? ch? em ?i !
Cho ti xin t n??c m?t th?a,
Ti v? ti khc ti?n ??a b m? ch?ng.
Khc r?i, ti ?? xu?ng sng,
C m??ng, c di?c, c h?ng nch no... !
M? Ch?ng Mi?n Trung 3891
Ng?i bu?n ngh? gi?n con du,
N?u c?m b?ng tr vung ?u ??y v?a.
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 4679
Nng du khn lanh, n?u canh cho ng?t
Canh si h?t b?t, thm ?t r?c tiu
M? ch?ng cay ??ng ?? ?i?u
M? ght c? ght, ch?ng chi?u c?ng vui
M? Ch?ng ??i Chng 3260
Nng du ?? ch? m? ch?ng
?i bng h?t l?u, ?i vng sng tr?ng
M? Ch?ng ??i Chng 3464
M ??ng kh?c b?c con du,
Cn ?? ci ??c v? sau cho con m nh?
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 4696
M? gia ba b?y m? gia
M? th ti?n r??i m? ba m??i ??ng
M? Ch?ng ??i Chng 9649
M? ch?ng nng du,
Ch? nh, ng??i ?, khen nhau bao gi?.
M? Ch?ng ??i Chng 4372
M? ch?ng nng du
Ch? nh, ng??i ? yu nhau bao gi?
M? Ch?ng ??i Chng 512
M? ch?ng l m? ch?ng ti
N?m b?y ci qu? n li m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 9330
M? ch?ng l lng con l?n
B? ch?ng l t??ng m?i t.
Nng du m?i v? l b? ??ng ch??
M? Ch?ng ??i Chng 1850
M? ch?ng d?, m? ch?ng ch?t,
Nng du c n?t, nng du ch?a.
M? Ch?ng ??i Chng 3103
M? ch?ng ch?ng ni t?t nng du
Nng du c?ng ?u th??ng m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 1241
M? ch?ng ??i v?i nng du
Nh? mo v?i chu?t c th??ng nhau bao gi.
M? Ch?ng ??i Chng 723
M? ch?ng ?n ? g?t gao,
Con m?t bt ch?t, co co ?n tai.
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 3868
Lm du nh qut khng xong
N?u c?m khng chn, m? ch?ng c??i ch
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 2768
Lm du cha m? ch?ng c ch?ng, c ??i
Lm du em ch?ng c nhi?u n?i ??ng cay
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6482
Lm du ba b?n n?m tr??ng
M? ch?ng khng th??ng ?nh thc t?i ng ba ???ng
H?n th??ng em s?ng d?y g ngh?a can th??ng v?i anh
M? Ch?ng Mi?n Nam, Kin Giang 3119
L?ng c?ng nh? m? ch?ng x?i xi
Bt ??y th t, bt v?i th nhi?u
M? Ch?ng ??i Chng 2848
Lm tru t? s?ng m? ch?ng
Ci ?n m? ?m m? b?ng ch?ng con
M? Ch?ng Mi?n Trung, Khnh Ha 10263
Ham chi b l quan ti?n;
M? gia d? ?, ch?ng hi?n l h?n
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5995
Gi ??a b?i chu?i sau h (7)
Anh m v? b, b? b con th?
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng, nch c?p con dao.
M? Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 9708
Gi ??a b?i chu?i sau h (6)
Anh m v? b, b? b con th?
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng, nch c?p con dao.
M? Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 4040
C l hi?u l s? t?
M? ch?ng hung d? ?nh ch?t nng du
X?c v m?t ci s?ng lu t?i gi
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6665
Con mo tro ln cy to (4)
M? ch?ng ni lo ?nh kh?o nng du.
B ?i khng s? b ?u
B ??ng ch?i m?ng m mang ti?ng ??i
B c??i ti c r??u c tr?u
C ??a c r??c, nng du m?i v?
Ti v? b nhn b tr?
?? con b ? l?i ti v? x? ti
X? ti l x? Tn Chu
C?ng c ng?a , ng?a b?ch ng?a h?ng c?a ti.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 6317
Con mo tro ln cy to (3)
M? ch?ng lu khu ?nh ch?i nng du
B ?i tui khng s? b ?u
H?i no b c??i b xin tui v?
By gi? b nhng b tr?
Sai con b ?u?i tui v? x? tui
M? Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 8121
Con mo tro ln cy to (2)
M? ch?ng lu khu ?nh ch?i nng du
B ?i tui khng s? b ?u
H?i no b c??i b xin tui v?
By gi? b nhng b tr?
Sai con b ?u?i tui v? x? tui
M? Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 4546
Con mo tro ln cy to
M? ch?ng n??ng nu, ch??i m?ng nng du
B ?i khng s? b ?u
B ??ng ch?i m?ng m mang ti?ng ??i
B c??i ti c r??u c tr?u
C ??a c r??c, nng du m?i v?
Ti v? b nhn b tr?
?? con b ? l?i ti v? x? ti
X? ti l x? Tn Chu
C?ng c ng?a , ng?a b?ch ng?a h?ng c?a ti.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 4834
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng ??u b?c nh? bng
M? Ch?ng Mi?n Nam, Kin Giang 9705
Con du v nh, m? gia ra ng? M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7678
C kia ??i nn ?i ?u
- Ti l ph?n gi lm du m?i v?,
M? ch?ng c nghi?t th?y gh
Ti ? ch?ng ???c ti v? nh ti!
M? Ch?ng ??i Chng 2835
Ch m? ch?ng tr??c ?nh ?au
G?p m? ch?ng sau mau ?nh
M? Ch?ng ??i Chng 8600
Ch?ng d? th lo, m? ch?ng d? ?nh co m vo. M? Ch?ng ??i Chng 6603
Ch?ng d? th em m?i r?u
M? ch?ng m d? gi?t tru ?n m?ng
M? Ch?ng ??i Chng 8032
Ch?ng d? th em m?i lo,
M? ch?ng m d? m? b ?n khao
M? Ch?ng ??i Chng 4296
Ch?ng th ?n kh? ?n sung
G?p ???c m? ch?ng qu m?n c?ng vui
Cn h?n ?n th?t ?n xi
Nghi?n r?ng ken kt th ti ?au lng
M? Ch?ng ??i Chng 1041
Ch?a lm du, ? hay ?u lm m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 10057
Ch?a lm du
? hay ?u lm m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 9575
Ch?n t?m r?i m?i ??m t?,
Lm du r?i m?i ???c nh? m? ch?ng
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 5856
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (5)
Nng du khn kho m? ch?ng v?n ch.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp 9733
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (4)
M?n du tr?m chuy?n, m? ch?ng cn ch
M? ch?ng ? l?n cn qu
M?n du ?? chuy?n, m ch n?i g
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 7464
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (2)
M?n du tr?m chuy?n, m? ch?ng cn ch
M? ch?ng ? l?n cn qu
M?n du ?? chuy?n, m ch n?i g
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 8994
Ch?ng ght th ra, m? gia ght th vo M? Ch?ng Mi?n Trung 5791
B con c bi?t hay khng?
B? ch?ng l lng con ph??ng,
M? ch?ng l t??ng m?i t
Nh b c phc ???c c du hi?n
M? Ch?ng ??i Chng 9772
Ba b ?i ch? v?i nhau
M?t b ?i tr??c k? chuy?n nng du
M?t b ?i sau tu tu ln khc
Nh b c phc c??i ???c du hi?n
Nh ti v duyn c??i c du d?i
Vi?c lm th ri, ch? t??ng nh?ng ?n
H? b?o qut sn ?nh ch?t ba g
B?o ?i qut nh, ?nh ch?t ba cho
C mm gi?, h? mi?ng ra mi?ng vo
R?a bt c?u ao li?m d?a qun qu?t
?i ch? qun thng qun quan ti?n
V? nh qun ng ?m xing vo cha
Vo cha th?y hai ng H? Php m?i t
N ngh? khch t?i ??y nh nh ti
Tr? ra n m?m mi?ng n c??i
Th?ng ch?ng n ?nh m?t h?i c?ng chn
B ?i gi?a nghe chuy?n phn vn
R?ng du ti c?ng khng ??n khng khn
M? ch?ng c ni ??n con
Th con ti ch? c??i dn ni ??a!
M? Ch?ng ??i Chng 866