Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mong ??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
N?ng m?t ngy ho c?ng dy d?a,
Anh ?i ?u ng?i ?, tr?i tr?a ch?a v?.
Mong ??i Mi?n Nam, An Giang 7852
N??c sng l?ng ??ng, l? ??,
? ?u ch?ng th?y anh ch? h?t h?i.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8896
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi, ?n trong ?n ngoi
?n ch? ai m ?n khng t?t (*)
?n ch? mnh, ho h?t ru?t gan!
Mong ??i ??i Chng 2177
Ma ?ng cho ch ma thu
Trng em th?t th?u t? v?ng phu ngng ch?ng
Chi?u chi?u xem b?c ng ?ng
Th?y ng??i thin h? sao khng th?y chng
Tc di sao v?n r?i ngang
Tay l?n l??c g? mi?ng ng?i than bng ?n
V?t ?ua d??i n??c, c l?i bu sen
H?i ny khng g?p b?n quen ?i ?ng
Ng?m ngi trng ph??ng nh? loan
G?i th? cho gi gi mang v? tr?i
?m n?m ru?t r gan r?i
Th?c th?i t? t??ng, ng? th?i chim bao
??t mnh xu?ng t?m ph?n sao
Ngh? t?i ng??i b?n m?t tro nh? m?a
Trng tr?i mau sng mau tr?a
B??c ra ???ng ci, ?n ??a b? hnh
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th
Mong ??i Mi?n Trung, Khnh Ha 3794
M?t ngy xu?ng b?n ba l?n,
Trng em ch?ng th?y, th?y b?n ?u ??a.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2169
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2196
C?c ng?c th?y tinh n?m trn hn ? tr?ng
N?m b?y b?a ry sao v?ng tin em?
Mong ??i Mi?n Nam, ??ng Thp 6142
Bao gi? cho ??n thng N?m
Th?i n?i c?m n?p v?a n?m v?a ?n (ch?i)!
Mong ??i ??i Chng 9382
Bao gi? cho ??n thng M??i
Th?i n?i c?m n?p v?a c??i v?a ?n
Mong ??i ??i Chng 10221
Bao gi? cho ??n thng hai (2)
Con gi lm c?, con trai be b? (2)
Gi th k? ph ngm th?
Trai th be b? k? chuy?n bi by
Mong ??i ??i Chng 10325
Bao gi? cho ??n thng ba
?ch c?n c? r?n tha ra ngoi ??ng
Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
N?m xi nu?t tr? ln m??i
Con g be r??u nu?t ng??i lao ?ao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng ?u?i chu?t trong b?
C? n?n, c? lc rnh m b?t tru (*)
G con ?u?i b?t di?u hu
Chim ri ?u?i ?nh v? ??u b? nng
Mong ??i ??i Chng 3700
Bao gi? cho ??n ging hai
Cho lng vo ?m cho ai xem cho?
Mong ??i ??i Chng 5761
Bao gi? cho ???c th?nh th?i
Tay tim thu?c c?ng mi?ng m?i lang qun
Mong ??i ??i Chng 8268
B?y lu ni hu ho r?u r?u
B??m g?p l?i Hu m?t b?n
??i m?u l?i t??i
Mong ??i ??i Chng 1730
B?y lu nay thi?p v?ng m?t chng
S?u bi trong d? ?n vng khng ngon.
Mong ??i ??i Chng 3341
B?y lu nay em ? ven r?ng
Chim ku, v??n h, em n?a m?ng n?a lo
Mong ??i ??i Chng 8057
B?y lu ln ng?n sng Tn
Mu?n tm c n??c ph?i l?n tr?i m?a
Ti?c cng anh ??p ??p coi b?,
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Mong ??i ??i Chng 5604
B?y lu gi?c ?i?p m? mng
Bn rm v?ng v?ng, ti?ng chng g?i em.
Mong ??i ??i Chng 6505
B?y lu cn l? ch?a quen
H?i h? ? c hoa sen ch?a h??
H? cn leo l?o n??c trong,
B?y lu ch? d?c m?t lng ??i sen!
Mong ??i ??i Chng 2169
B?y lu cch tr? s?n kh
T??ng anh ? ??ng vinh hu v?i ??i
Mong ??i Mi?n Nam, L?c T?nh 1272
B?y lu ?ng li?u ty ?o
Gi m?a c b?t cht no hay khng?
Mong ??i ??i Chng 1304