Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sinh T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau sinh t? cng li?u (c?ng li?u)
Th??ng nhau l?i su?i qua ?o c nhau
Sinh T? ??i Chng 6660
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Sinh T? ??i Chng 3730
Tr?m tu?i gi Sinh T? ??i Chng 3847
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
Sinh T? Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 8370
Thi?p s?m cho chng ci ti?u hoa chanh
?i ??u ch? th? xung quanh hoa h?i
L?y th?ng tam t? l?y chng i
Chng ? thi?t ph?n, cho thi?p ti ?i l?y ch?ng
Sinh T? ??i Chng 5864
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
Sinh T? Mi?n Nam, 6906
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
Sinh T? Mi?n Nam, 6033
Thi?t h?i thay cho th?ng b ln ba
N l?n n khc gi?a nh n?m gian.
Khc than gi?a ch?n linh sng
Ba vung nhi?u tm ?i hng ch? vi
Ch? thi?t h?i thay ng??i thc th ? yn r?i
?? cho ng??i s?ng ? ??i ch? v?.
Ba b?n n?m nhang khi thi?p ti ph?ng th?.
??u ??i ch? hi?u tay s? ch? tnh.
Ch? hi?u trung thi?p ti gnh vc m?t mnh
Ch?ng hay chng c th?u tnh thi?p ch?ng.
???ng ?i khu?t n?o khi chng.
Sinh T? ??i Chng 7704
Th ti ch?u ch?t trn nhnh,
Ch?ng th b? b?n sao ?nh b?n ?i.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 7419
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 2941
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 8913
Sng h? m?t d?i con con,
G?p c?n sng gi ch? non tay cho.
Yu nhau sinh t? c?ng li?u.
Th??ng nhau l?n su?i, qua ?o c nhau.
Sinh T? Mi?n Nam, 507
Sinh t? chi giao Sinh T? ??i Chng 4430
Sinh t? b?t k? Sinh T? ??i Chng 7044
Sinh h?u k? t? v h?n Sinh T? ??i Chng 3487
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6596
S?ng l g?i thc l v?
S?ng ch?i tr?n th? thc v? m ty
Sinh T? ??i Chng 6425
S?ng g?i, thc v?. (3) Sinh T? ??i Chng 8378
Ph? m?u ?nh ti, cy roi qu?n qu?i,
Ti t ??i xu?ng v??n hu?nh,
R?i m ti c thc, ti h?i mnh c ?? tang khng?
Sinh T? Mi?n Nam, 4992
Nghe h tao b?t n?i xung
Tao cho m?t ph?ng ch?t chung cho r?i.
Sinh T? Mi?n Nam, 5427
Ng??i ta h?u t? h?u sanh
S?ng lo x?ng ph?n, thc dnh ti?ng th?m
Sinh T? ??i Chng 573
Ng??i l vng, c?a l ngi Sinh T? ??i Chng 9016
Ng??i s?ng, c?a cn,
Ng??i ch?t, c?a h?t.
Co co qu?p qu?p,
Ch?t ch?ng ?em ???c no.
Sinh T? ??i Chng 8026
Ng??i s?ng, ??ng vng Sinh T? ??i Chng 6972
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
Sinh T? ??i Chng 2094
M ?i! Con v?t ch?t chm (5)
Con th tay xu?ng v?t, con c lm km c?n con.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1071
M ?i! Con v?t ch?t chm
H?t b?i, h?t l?i, h?t tm c tm.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7615
M ?i con v?t ch?t chm,
Th tay v?t n, c km c?n ti.
Sinh T? Mi?n Nam, 2155
M ?i con v?t ch?t chm (5)
Th tay v?t n, c lm km c?n ti
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 7663
M ?i con v?t ch?t chm
Th tay con v?t, c km c?n con
Sinh T? Mi?n Nam, Kin Giang 5236
M?t khoy (xoy) s?ng lu
Hai khoy r? ??u
Ba khoy chng ch?t.
Sinh T? ??i Chng 6037
M?t con t?i s?ng hai con t?i ch?t
Ba con h?t t?i
Sinh T? ??i Chng 1412
M?t mai ai ??ng minh sinh,
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti.
Minh sinh ? c con trai,
Gi tri?u con gi, quan ti nng du.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 10355
M?t mai ai ??ng bn kinh
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti?
- Bn kinh ? c con trai
Gi tri?u con gi, quan ti nng du
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6663
Lang vn ch?t c?ng ra ma,
Chnh chuyn ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 4189
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7963
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t,
Mai tang chng r?i ly bi?t ngn n?m.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1750
L? ph?n khc Sinh T? ??i Chng 3495
Khng chu gi c?ng chu trai,
Coi do tr?t l?t, l?y ai vun m??
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 1743
Khi vui th mu?n s?ng dai
Khi bu?n th mu?n ch?t ngay (thc mai) cho r?i (*)
Sinh T? ??i Chng 1654
Khi s?ng th ch?ng cho ?n
Thc v? m ph? lm v?n t? ru?i
Sinh T? ??i Chng 2011
Ko di chi ki?p s?ng th?a
Cho gay m?t th?y, cho chua lng s?u
Sinh T? ??i Chng 9308
Ho?n n?n t??ng c?u,
Sinh t? b?t ly .
By gi? anh ??ng ch? vinh quy,
Ham n?i quy?n qu, ngh? g t?i em.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 8071
Hai tay nng ?? ?n r?ng
??u ??i ch? hi?u tay b?ng con th?
Trch ai phn tc r? t?
K? ?i m ph? ng??i ch? d??ng gian.
Sinh T? Mi?n Nam, B?c Liu 10164
Gi? ? ch?t gi?, ng? dm,
?? coi ng??i b?n ?ng hm ra sao?
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 878
Gi? ? ch?t gi? ng? dm
?? xem ng??i b?n ?ng hm ra sao
Sinh T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1215
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 1612
G?p m?t em m?i bi?t em cn.
N?m Thn bo l?t anh khc mn con ng??i.
Sinh T? Mi?n Nam, 8814
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn,
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh.
Sinh T? Mi?n Nam, 7339
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh
Sinh T? Mi?n Nam, ??ng Thp 2516