Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thin Nhin

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Thin Nhin Mi?n Nam, 5970
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Thin Nhin ??i Chng 604
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Thin Nhin Mi?n Trung 8818
X?a kia ai bi?t ai ?u
B?i chim Th??c b?c c?u sng Ngn.
Thin Nhin ??i Chng 4411
V s??ng nn ni b?c ??u
Bi?n lay b?i gi hoa s?u v m?a
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu 1006
V d?u l?ch v?n l??n di
Qu? ?en c tr?ng th?ng chi xanh lng
Thin Nhin Mi?n Nam, 9951
V d?u con ph?ng bay qua
M? ni con g con c?ng ni theo
Thin Nhin Mi?n Nam, 6178
V d?u con c n?u canh
B? tiu cho ng?t, b? hnh cho th?m
Thin Nhin Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 3441
V d?u cha ?nh m? treo
??t dy t xu?ng, em theo ??n cng.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 3569
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 7858
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Thin Nhin Mi?n Nam, V?nh Long 8541
V d?u ch? tho?ng t? mnh,
Kho cu th ??ng c knh bi?n ?ng.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 1399
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 9392
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Thin Nhin Mi?n Nam, 5041
V d?u c lc n?u canh
B? tiu cho ng?t b? hnh cho th?m
Thin Nhin Mi?n Nam, 1939
V d?u c b?ng xch ?u
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 4508
V d?u c b?ng r?ng lu
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u
Thin Nhin Mi?n Nam, V?nh Long 10019
V d?u c b?ng hai mang (5)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Thin Nhin Mi?n Nam, 1761
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6132
V d?u c b?ng ?nh ?u
Tm cng ht b?i c thu c?m ch?u
Thin Nhin Mi?n Nam, 6125
V d?u c?u m? giu sang
Cho con ? m??n c?m cy m?t n?m
Ch?a g nghe ti?ng nghe t?m
Tru ln b? m? m? h?m ?nh ?n
La m? ??y lnh ??y kho
M? cho ?n t ch?ng cho ?n nhi?u
??u hm m? n?u ch khoai
B?t ti xay la canh hai m?i n?m
G ?i my gy cho ??m
Cho ch? my n?m tao ngh? cht h?i.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu 4758
V d?u c?u m? ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n, g?o ch? n??c sng.
Thin Nhin Mi?n Nam, 2363
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 2189
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 6118
V d?u c?u vn ?ng ?inh (3)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
V d?u m? ch?ng c chi
Ch? con v?i m? ch?ng khi no r?i
Thin Nhin Mi?n Nam, 5908
V d?u c?u vn ?ng ?inh (2)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m??n chn ?n c?m
M??n ly u?ng r??u, m??n ??n ko ch?i
Ko ch?i ba ti?ng ??n c
??t dy ??t nh? qun h s? sang
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
Thin Nhin Mi?n Nam, 944
V d?u c?u vn ?ng ?inh
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m? d?n con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i
Thin Nhin Mi?n Nam, Kin Giang, Ti?n Giang, B?n Tre 9479
V d?u b?u ? qua ?y,
Ch?ng cho qua l?i m?t giy gi?i bu?n.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 1967
V d?u ?y c lng yu,
B?o ta gnh ? ?ng Tri?u c?ng ?i.
Thin Nhin Mi?n Nam, 10094
V ai thi?p m?i xa chng
T?i con chim c vo lng ku ?m.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 5985
V ai nn ? xa ?y
Cho con chim h?c xa cy ng ??ng
Thin Nhin Mi?n Trung 9794
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Thin Nhin ??i Chng 4170
Vng sa xu?ng gi?ng khn tm,
Ng??i sa l?i ni, nh? chim s? l?ng.
Thin Nhin ??i Chng 3540
U?c g m? c m??i tay
Tay kia b?t c, tay ny b?t chim.
M?t tay xe ch? lu?n kim
M?t tay c?y la, tay tm hi rau
M?t tay m ?p con ?au
M?t tay vo g?o, tay c?u cng ma
M?t tay vung vi ??ng xa
M?t tay b?p nc c?a nh n?ng m?a
M?t tay qu? c?i, mu?i d?a
M?t tay ?? vng l?nh, ?? b?m th?a, ?? ??n
Tay ny m? gi? l?y con
Tay no lau n??c m?t m? cn thi?u tay!
Thin Nhin Mi?n Trung, Bnh ??nh 7709
U Minh R?ch Gi Th? Qu S?n Tr??ng
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua
Thin Nhin ??i Chng 8196
Tr qu? ch?n ng?n cho chung,
?n cau ch?n tri tr?a bu?ng non xanh.
Thin Nhin Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7516
Tro ln tri ni Thin Thai
Th?y (G?p) ?i chim ph??ng ?n xoi trn cy
?i ta ? g?p nhau ?y
Khc g chim ph??ng g?p cy ng ??ng
Thin Nhin ??i Chng 3109
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Thin Nhin ??i Chng 2509
Trn tr?i c ng sao Tua (2)
? lng Nguy?t Gim (Minh Gim) c vua Ba Vnh
Ph??ng ?ng qu?t l? hung tinh
Lm cho b?y vi?n tan tnh ra tro
Thin Nhin ??i Chng 9593
Trn tr?i c ng sao Tua
Ba lng Tr L? c vua Ba Vnh
Thin Nhin ??i Chng 8431
Trn tr?i c ng sao Th?n
B?n ma ch? l?i cho dn ?n lm
Sang xun Th?n ci lom khom
L ma tr?ng ??u dn lng bi?t ch?ng ?
B??c sang thng chn r rng
L?ng Th?n h?i ??ng l ?ang g?t ma
Thin Nhin ??i Chng 3968
Trn tr?i c ng sao b?ng
? d??i ??ng b?ng c k? hi hoa.
Ng??i ?y m v? tay ta
Tr?ng ma ma t?t, tr?ng c c sai.
Ng??i ?y m ?i l?y ai
Tr?ng ma ma x?u, tr?ng khoai khoai h.
C?y la la ch?ng n? cho
M?t ba ??u m? cho b n ?n.
Ngy mai c?y la l?n t?n
Con chu?t n rc th ?n b?ng g.
Nui con con ch?ng bi?t ?i
Tr?m ???ng thi?t c? l?y g l h?n.
Thin Nhin ??i Chng 7006
Trn tr?i c l?a mnh ?i
C m?a c n?ng c ng??i ta mong
Trn tr?i c vua Th?n Nng
L?i c ch Cu?i ng?i trong tr?ng gi.
Tua rua trn b?n d??i ba
Nh? th?p bt t g?i l th?t tinh.
Thin Nhin ??i Chng 6795
Trn tr?i c ?ng c ty
C nam c b?c c cy ng ??ng.
Trn tr?i c c? c?u v?ng
C ci m?ng c?t ??ng ?ng s? s?.
Trn tr?i c c? bn c?
C ng?c q?y s?, c cha Thin Li
Thin Nhin ??i Chng 8989
Tre gi ?an s?t, n?a t?t ?an b? Thin Nhin ??i Chng 2419
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Thin Nhin ??i Chng 953
Trch ai ??ng n qun n?m
??ng chim b? n, qun ?n sinh thnh
Thin Nhin ??i Chng 580
Tr?i n?ng t?t d?a
Tr?i m?a t?t la
Thin Nhin ??i Chng 537
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Thin Nhin ??i Chng 3845
Tr?i m?a v?n v? tnh c? xa r?i
Bi?t ai n??ng t?a l?n h?i t?m thn
Thin Nhin ??i Chng 9396