Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn Ng??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Tn Ng??ng ??i Chng 1038
Xu?t gia c?u ??o Tn Ng??ng ??i Chng 8624
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
Tn Ng??ng ??i Chng 527
Xem h?i ??n cha Tn Ng??ng ??i Chng 4645
V l??ng v bin Tn Ng??ng ??i Chng 7394
V cha th?p h?t l?n nhang,
Mi?ng Nam m Di ? Ph?t,
Nguy?n cng tr?i cha ch?t c?ng tu.
Tn Ng??ng ??i Chng 3964
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Tn Ng??ng ??i Chng 7317
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
Tn Ng??ng ??i Chng 669
V?a may m g?p cha ny,
Mai danh ?n tch b?y ch?y nu n??ng.
Tn Ng??ng ??i Chng 2024
V? vi?t tam hi?n tr ng thi?u,
H?nh siu th?p ??a th?c ng ?a.
Tn Ng??ng ??i Chng 2954
V?n php quy nh?t, nh?t quy h x?? Tn Ng??ng ??i Chng 7525
Tuy r?ng ?n ? cha ny
Ti?n l??ng b? g?o cng th?y cha kia
Tn Ng??ng ??i Chng 8123
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
Tn Ng??ng ??i Chng 4224
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 836
Tu cha ch?ng b?ng tu nh
?n ? th?t th m?i th?t l tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9839
Tu cho tr?n ki?p b?i h?ng,
K?o gi l?i ti?c r?ng lng t? bi
Tn Ng??ng ??i Chng 9433
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 2305
Tu ?u cho t? theo cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t bn
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 436
Tu ?u cho b?ng tu nh (2)
Th? cha, knh m? h?n l ?i tu,
Tn Ng??ng ??i Chng 9945
Tu ?u cho b?ng tu nh
Th? cha, knh m? ?y l chn tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9631
Tu ?u ch?ng th?y tu cha
Hay l tu h m?i ma m?i tu
Tn Ng??ng Mi?n Trung 9321
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Tn Ng??ng ??i Chng 8836
Trn tr?i, d??i n??c
Anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l?, n??c c?n, m?y ??i anh ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4936
Trn tr?ng d??i n??c anh giao ??c m?t l?i,
D?u tr?ng m? n??c c?n ch?ng ??i no ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, ??ng Thp 1788
Trn cha c ti?u m??i ba
S? ng m??i b?n, vi gi m??i l?m
Mu?n cho m?t thng ?i r?m
Tr??c l l? Ph?t, sau th?m vi gi
Tn Ng??ng ??i Chng 4609
Tr?i Ph?t th ? trn my
Nhi?u ti?n ?ong ??y, t ti?n ?ong v?i
Tn Ng??ng ??i Chng 3659
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7690
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 8195
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, L?c T?nh 4326
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 1043
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i,
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9999
Ti cn th??ng b?u b?u ?i!
N? no ng??i ngh?a (ng?i) d?t ?i cho ?nh
Ch?ng no cho sng (sng n?) b? gnh
C lao b? bi?n, anh ?nh b? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 9652
Tin bi tr? tr, h?u bi Thch Ca Tn Ng??ng ??i Chng 2641
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Tn Ng??ng ??i Chng 1035
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
Tn Ng??ng ??i Chng 763
Ti?ng chung lay bng B? ??,
Con chim tr?ng cnh bay v? Ty thin.
Mong sao dn t?c bnh yn,
??o lnh che ch? dn hi?n thn yu.
D cho ??t s?p tr?i xiu,
Lng ti v?n nh? nh?ng ?i?u gi g??ng.
Kh?p n?i ??ng ru?ng ph? ph??ng,
Nh? l?i Ph?t d?y ph?i th??ng yu nhau cng.
??o vng ?i?m ni t sng,
Xy n?n v?n ha L?c H?ng th?m t??i.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 4016
Thi thi t? t? bi?n vng,
C lui v? sng V?nh,
Chim ng??c ngn ki?m ?i.
? bn ?y ng qua Di?u ??,
Nghe th?y kinh k? cng l? giao th?a,
Nam-m chi Ph?t mai x?a,
Ty ph??ng T?nh ?? Ph?t ??a Ty v?.
Tn Ng??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6412
Thn anh nh? h?c ??u trn cha
Mu?n v? Ty ph??ng Ph?t, g? mu ra khng ra
Tn Ng??ng ??i Chng 2587
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Tn Ng??ng ??i Chng 8677
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 6751
Th? gi?n tr?ng, s?n b?ng th?y ki?t
Ai ? hai lng nh?t nguy?t xt soi.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang 8389
Th? tm thin ??a Tn Ng??ng ??i Chng 8282
Th? pht quy y Tn Ng??ng ??i Chng 7502
Th?y lng khng sang c?ng tr?ng
Quan huy?n th khng l?ng c?ng xe
Tn Ng??ng ??i Chng 9606
Th?n thng di?u php Tn Ng??ng ??i Chng 6704
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, B?c Liu 1186
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh (2)
B?u l? th?i nh? ru?ng b? hoang
Ru?ng b? hoang ng??i ta cn c?y
B?u l? th?i nh? gi?y tri sng
Gi?y tri sng ng??i ta cn v?t
B?u l? th?i nh? ?t chn cy
?t chn cy ng??i ta cn hi
B?u l? th?i nh? nhi l?t da
Nhi l?t da ng??i ta cn xo
B?u l? th?i nh? nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn m?c
B?u l? th?i ai mu?n lm chi
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 3011
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? hai mi ??u xanh
B?u l? th?i nh? chi?u tr?i qua
Chi?u tr?i qua ng??i ta cn cu?n
B?u l? th?i nh? r??u u?ng say
R??u u?ng say ng??i ta cn s?c
B?u l? th?i nh? gi?c H Tin
Gi?c H Tin ng??i ta cn ?nh
B?u l? th?i nh? cnh chim bay
Cnh chim bay ng??i ta cn qu?t
B?u l? th?i nh? l?t gi nem
L?t gi nem ng??i ta cn s?
B?u l? th?i nh? n? ko li
N? ko li ng??i ta cn tr?
B?u l? th?i nh? tr? n?u ?n
Tr? n?u ?n ng??i ta con r?a
B?u l? th?i nh? l?a chy lan
L?a chy lan ng??i ta cn t??i
B?u l? th?i nh? l??i d?m m?a
L??i d?m m?a ng??i ta cn gi?t
B?u l? th?i nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn nhu?m (cn ti?p)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 1049
Tay b?ng qu? n?p cng cha
Th?p nhang l?y Ph?t xin ba em ?eo
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 720
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 4038