Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tu Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?p o x?p y v? v?i v?,
B? con b? chu ch?y theo Th?y.
Tu Thn ??i Chng 9415
Vng tm xu?ng n??c v?n t??i
Anh hng lm n?n c? c??i c? vui
Tu Thn ??i Chng 2970
Vng m?i khng ph?i th?,
Ng?c t?t ch?ng bn rao
H?i y?u li?u th? ?o
Nn tu thn m?i ph?i
Tu thi?n t? m?i ph?i.
Tu Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8282
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
Tu Thn ??i Chng 9379
Tu ?u cho thi?p tu cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t ta
Tu Thn ??i Chng 2805
Tu ?u cho b?ng tu nh,
Th? cha knh m? h?n l ?i tu.
Tu Thn Mi?n Nam, L?c T?nh 4708
Ti?n th?n h?u Ph?t Tu Thn ??i Chng 6879
Ti?n sinh nghi?p ch??ng Tu Thn ??i Chng 6406
Ti?n oan nghi?p ch??ng Tu Thn ??i Chng 4847
Ti?n hung h?u ki?t Tu Thn ??i Chng 9270
Thu?c sch v?n hay
Mau tay t?t ch?
Tu Thn ??i Chng 10163
Th r?ng bi?t tch chi ??
Cng trng cng th?y c?nh cha m th??ng
Tu Thn ??i Chng 7114
S? ?i cha m?c, sn ru
M khuya ai g, chung chi?u ai khua
Vinh hoa l chuy?n tr ?a
? tu khng trt l?i mua tr?n c??i
Tu Thn ??i Chng 1689
Qun t? phng thn
?i m?n c o t?i
?i ch?i c nn ??i
Tu Thn ??i Chng 10288
Qun t? ph?i phng thn
Ch? ??i n??c ??n chn m?i nh?y
Tu Thn ??i Chng 3168
Non cao v?n c ng??i (l?i) tro
???ng d hi?m ngho v?n c ng??i (l?i) ??
Tu Thn ??i Chng 1975
Non cao c?ng c ???ng tro (2)
???ng d?u hi?m ngho c?ng c l?i ?i
Tu Thn ??i Chng 5139
Non cao c?ng c ???ng tro
B?nh d?u hi?m ngho c?ng c thu?c tin
Tu Thn ??i Chng 7691
Ngy no em b c?n con
By gi? em ? l?n khn th? ny
C?m cha, o m?, cng th?y
Ngh? sao cho b nh?ng ngy ??c ao
Tu Thn ??i Chng, Mi?n Trung Khnh Ha 7689
Ng?c kia chu?t mi c?ng trn
S?t kia mi mi c?ng cn nn kim
Tu Thn ??i Chng 6782
Ng?c kia ch?ng d?a ch?ng mi
Tr? thnh v d?ng c?ng hoi ng?c ?i
Tu Thn ??i Chng 1901
Ng??i d?ng c ngi th ?i ng??i d?ng
Anh em b?t ngh?a th ??ng anh em.
Tu Thn ??i Chng 7497
Ng??i d?ng ?i h?i ng??i d?ng
Bnh d?y ph?i l?a th s?ng ph?ng ph?ng
Tu Thn ??i Chng 1693
Ng??i c ch ?t ph?i nn
Nh c n? ?t ph?i v?ng
Tu Thn ??i Chng 10185
Ng??i ??i tnh n?t th?t th
?i ?u c?ng ???c ng??i ta n? v.
Tu Thn ??i Chng 9645
Ng??i ??i t??ng th? l hay
Ch?a ??t ??n ?ch ? l?y ?n khao
Tu Thn ??i Chng 2535
Ng??i ??i ph?i tnh (xt) thi?t h?n
??ng nghe ti?ng so ti?ng ??n m ham (m) (say)
Tu Thn ??i Chng 4228
Ng??i ??i ph?i bi?t lu?n suy
Khc sng eo h?p, ph?i ty khc sng.
Tu Thn ??i Chng 2872
Ng??i ??i no khc loi hoa (*)
S?m cn t?i m?t, n? ra l?i tn.
Tu Thn ??i Chng 6529
Ng??i ??i khc th? (nh? bng) ph du
S?m cn t?i m?t cng phu l? lng
Tu Thn ??i Chng 6481
Ng??i ??i h?u t? h?u sinh
S?ng lo x?ng ph?m (ph?n) thc dnh ti?ng th?m.
Tu Thn ??i Chng 5093
Ng??i ??i ai c d?i chi,
Khc sng eo h?p ph?i ty khc sng.
Tu Thn Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9542
Ng??i ??n gi?ng ? th trong
Nghing gu s? mc d lng c?n su
Tu Thn ??i Chng 7505
N?m gai n?m m?t Tu Thn ??i Chng 5837
N?m gc tay ln trn Tu Thn ??i Chng 3815
Ng??i m?c ng??i ta m?c ta
Mnh ch?a gi? ???c l? l gi? ai!
Tu Thn ??i Chng 830
Ng??i lm nn c?a
C?a khng lm nn ng??i
Tu Thn ??i Chng 3401
Ng??i khng nhn nh? cy bng khng r?
Th??ng ng??i nh? th? th??ng thn
Ph?i lun "Tch ??c tu thn" (*)
H?t c?n ho?n n?n t?i tu?n hi?n vinh
Tu Thn ??i Chng 5230
Ng??i no ???c l?m k? yu
Xt xem c ph?i v ai thin lng
Tu Thn ??i Chng 4113
Mu?n tu cha ngi b?t vng
Cha tranh b?t ??t quan lng thi?u chi!
Tu Thn ??i Chng 1835
Mnh xanh tay ?? bt ch
C?m l??ng v?i mu?i s?ng th l may
Ng??i ??i khc th? ph du
S?m cn t?i m?t cng phu l? lng
Tu Thn ??i Chng 4595
Mi?u thing ch?ng c ai th?
Tay ai thanh t?nh, ?? nh? th?p nhang.
Tu Thn ??i Chng 6941
Mi?ng ngon l mi?ng d?
Mi?ng c? l mi?ng lnh
Tu Thn ??i Chng 9930
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a (vi) ?i?u c?ng khn.
Tu Thn ??i Chng 4066
Mi dao, ?nh ko, g?t ??u ?i tu,
M?m th t?ng ni?m Nam-m,
Mi?ng th r??u th?t lu b s?m hm.
M?t tay g m g chung,
M?t tay bp v c n??ng nghe kinh.
Tu Thn ??i Chng 3394
M?t th?t lm m?t m?t th?y Tu Thn ??i Chng 4170
M?t cu ni ngay b?ng lm chay c? thng Tu Thn ??i Chng 8923
M?t l?i ni ???c quan ti?n t?m l?a
M?t l?i ni ???c di ??c c?ng tay
Tu Thn ??i Chng 3437
M?t ?i?u ni d? Tu Thn ??i Chng 5995
M?t ??i tham l?i
V?n ??i ?n my
Tu Thn ??i Chng 1960