Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 10681
Voi cho ng, ?n b m?t m?t T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5719
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6897
Vai ngang, m?t l?n, ti?ng to
Nhi?u ch?ng m lc v? gi v? khng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2731
V?t c thi m?i sinh di
Ng??i c d? x?u m?i ?n l?i dm pha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2151
Trn cao, mi?ng r?ng, m?i di
C khoa ?n ni, t ai snh b?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2532
Trn cao, m?t sng phn minh
L ng??i h?c r?ng, cng danh tuy?t v?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6735
Trn cao c ci ??u vung
V?n ch??ng, khoa b?ng c nh??ng ai ?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6899
Trn cao , m?t l?n, m?t l??n
Cu?c ??i c ??c, d?u th??ng ph?n son
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5751
Trai thm mi gi l?i m?t T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7371
Tri tai ?t st vo da
?n ng kh m?n, ?n b kh ?a
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6681
Trai m ni gi?ng ?n b
Tnh tnh nhu nh??c, cn l long ?ong
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8492
Trai m c c?p r?ng nanh
Gan d? , ch?u ??ng, khn lanh ?? ?i?u
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5265
Trn thu, d??i l?i ba thu
Con m?t lng li?ng ba thu ???c no
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5742
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? T??ng M?o ??i Chng 4410
Trn r?ng th h? lang d??i lng th m?t r? T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8621
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
T??ng M?o ??i Chng 9472
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
T??ng M?o ??i Chng 6174
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
T??ng M?o ??i Chng 3629
Tc th?a, di, m??t, tr?ng da
? hng l?u cc, dung ha phu nhn
T??ng M?o Mi?n B?c, Mi?n Trung, Ph Yn 492
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2822
Tc ?en, th?a, r?ng m di
Vung trn s?c m?t l trai anh hng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1082
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4118
Ti?ng ni rt qua k? r?ng
L ng??i nham hi?m snh b?ng h? lang
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9673
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
T??ng M?o Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 1533
Thng minh, h?c gi?i, anh ti
Ngn (tay) nh? m di t?a ??t hnh non
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2241
Th?c t?c hnh tr: qu nhn chi t??ng T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3190
Th?i l?i, tr?i g?i c?a cho
Cm cm, co co, tr?i g c?a l?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 4328
Th?p ln th d? chun ro,
Qua sng n??c l?n, ch?n cao l?i nhi?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn, 6115
Tay di, chn ng?n l vui
Chn cao tay ng?n: ng?m ngi bu?n th??ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2007
Tay chiu, mc niu ch? r?i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4414
Tay chiu ??p niu khng v? (*) T??ng M?o ??i Chng 6486
Tay chn nhi nh b?p cy
Ci l?ng th?t ?y c?ng ty voi nan
T??ng M?o ??i Chng 2623
Tai di nh? Ph?t, qu? th?t s?ng lu T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2102
T?t tc n?ng ??u, t?t ru n?ng c?m T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5885
T??ng l??i l?i h?i phn rnh
Di m m?ng, b?p: d?i quanh mun l?i
B?ng m v?a l?n v?a di
Thu?c hng qu phi, l?c ti cao mn
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8878
T??ng ?i chn b??c hai hng
Nng th r?ng l??ng, cn chng ti?u tm
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9344
T??ng ?i c ni?ng li?ng xi?ng su?t ??i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9244
Su t l?m c?m ham ?n nh? ch T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2103
Tai qu?p v? tr??c b?m trn
Khng chu t? t??ng c?ng con anh ti
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 384
S?a r?ng ni d?i, tr?i r?ng ni th?a T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9818
Ru ra, lng ng?c ?i bn
Ch?ng ph??ng ph?n b?n, c?ng tn n?nh th?n
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2850
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1158
R?m my, ?t c? lng T??ng M?o ??i Chng 4338
R?ng th?a, da tr?ng: gi hay
R?ng th?a, m?t s?m: ??i thay chuy?n tnh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3276
R?ng cao, mi?ng nh?: ?iu ngoa
R?ng th?p mi kn: th??ng cha nh? ch?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3822
R?ng ??u, kht, kn, t?t , cn phn
Nh?, di, th?ng, ch?c, tr?ng ng?n d??i trn
T?a nh? h?t l?usoi ?n
?? 36 ci n?m quy?n t??ng khanh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8600
Qun t? l?m lng chn, ti?u nhn nhi?u lng r?n T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6140
Ni n?ng l?u lot d?u dng
L??ng duyn ? ??p, b?c vng l?i d?
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3899
Nhn hoa th d?
Nhn r? th kh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 7662