Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Tru

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b T??ng Tru ??i Chng 6164
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 9087
Voi ??t h?n tru r?ng T??ng Tru ??i Chng 3032
V m?t g ra ph?i ba tru T??ng Tru ??i Chng 8536
Vnh m?m tr?ng, m?t tai to
H? th?a lng b?ng, mng hi c?ng mua
T??ng Tru ??i Chng 6394
Vai n?i ??ng, mng c?i l? T??ng Tru ??i Chng 7732
Vc b?i thui tru T??ng Tru ??i Chng 7299
V?nh s?ng, tc ch?p c? nh mang tai T??ng Tru ??i Chng 6042
Tru tr?m u?ng nc c?n T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4208
Tru tm nhm v? s?ng
Ngi (ng??i) tm nhm v? l?ng v? l?n
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8291
Tru tm m ?i leo gi??ng cao T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2157
Tru th c?, l th phn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4202
Tru t? th bn mua l?y b gi
Tr?m ???ng t?i s? sinh ra .
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9425
Tru r?ng rn ngi nhn thn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 813
Tru qu s, m qu th T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8122
Tru g?y b?ng b?y b T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3183
Tru c?ng b? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5869
Tru b l?y m?i m d?c,
?n b l?y c?c m li
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8446
Tru b bng ch?c ri m?i ch?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5395
Tru b b? m r?m toc ? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6140
Tru c th ngh d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8236
Tru ??c da gi?y,
Tru c?y da h?
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1569
Tru ?? ma c?y, g?y ?? ma g?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6406
Tru c th tru d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10126
Tru tr?ng tru ?en T??ng Tru ??i Chng 7895
Tru tr?ng ?i ?u m?t ma t?i ??y T??ng Tru ??i Chng 9607
Tru tm s?ng trng to h?n, T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10029
Tru toi th b ng T??ng Tru ??i Chng 10022
Tru tc chp, b m? m?n T??ng Tru ??i Chng 3203
Tru tm c?t c?t khng tm tru T??ng Tru ??i Chng 5162
Tru tm c?c c?c ch?ng tm tru T??ng Tru ??i Chng 4149
Tru th kho b th ti
Mu?ng th v?a c?i th nh?
T??ng Tru ??i Chng 5073
Tru th?t th g?y tru cy th bo T??ng Tru ??i Chng 3672
Tru teo heo n? T??ng Tru ??i Chng 953
Tru ta ?n c? ??ng ta
Ch?ng no h?t c? m?i ra ??ng ng??i.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 3546
Tru ra, m? vo T??ng Tru ??i Chng 5467
Tru qu s, m? qu th T??ng Tru ??i Chng 1139
Tru nghi?n hm, b b?ch thi?t T??ng Tru ??i Chng 6666
Tru ng l?m k? c?m dao T??ng Tru ??i Chng 652
Tru n?m su tu?i cn nhanh
B n?m su tu?i ? tranh v? gi
T??ng Tru ??i Chng 1942
Tru leo cy mu?m T??ng Tru ??i Chng 9627
Tru lnh (Tru s?ng) khng ai m c?
Tru ng nhi?u g c?m dao
T??ng Tru ??i Chng 1929
Tru l?m v?y qung T??ng Tru ??i Chng 6625
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 10236
Tru kia ch?t ?? b? da
Ng??i ch?t ?? ti?ng x?u xa mun ??i
T??ng Tru ??i Chng 7960
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 6476
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 7973
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
T??ng Tru ??i Chng 7659
Tru hoa tai, b gai s?ng T??ng Tru ??i Chng 6733
Tru ho c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 5178