Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Y L

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tnh ngay l gian Y L ??i Chng 3930
N?i th??ng ngo?i c?m Y L ??i Chng 1843
M?t tinh th?n minh m?n trong m?t thn th? trng ki?n Y L ??i Chng 1631
M?t ci r?m b?ng m?t n?m thu?c tiu
B?ng m?t li?u thu?c b?.
Y L ??i Chng 8652
L?y h?n b km Y L ??i Chng 10349
L?y h?i th? Y L ??i Chng 7597
L?y gai l? gai Y L ??i Chng 2343
L?y ??c tr? ??c Y L ??i Chng 7794
C quan t?ng ??c H Ninh (Cu 1)
Hi?u l Quan Vi?n, trung trinh ai b?ng
Lm nguy l hi?m ? t?ng
Vng ra tr?ng tr?n m?i ch?ng ba n?m
Thn H? d? v?n, nh?m nh?m
Ngoi tuy giao ti?p trong c?m nh?ng l
V?a n?m Nhm Ng?, thng ba
Sng mai m?ng tm, b??c qua gi? thn
Bi?t c? tr??c ? gi? gn
H?n tr?m v? s?, vi nghn tinh binh
Tin nghim ln ?ng trn thnh
Th? s? rt chn r??u qu?nh, ??y v?i
V?n quan, v? t??ng nghe l?i
H?m h?m xin quy?t m?t bi t?n trung
Ra oai xu?ng l?nh v?a xong
B?ng nghe ngoi ? ?m ?m pho ran
Tim c?u n?i gi?n xung quan
Quy?t r?ng ch?ng ?? chi ?on ch d
L?a phun, sng pht b?n b?
Khi?n loi b?ch qu? h?n la phch siu
B?n ra nghe ch?t c?ng nhi?u
Ph? ph??ng trng th?y ti?ng reo ?m ?m (Cn ti?p Cu 2)
Y L Mi?n B?c, H N?i 5280
Bnh tm nhi lu?n Y L ??i Chng 2919
Binh con lon xon m?ng ng??i Y L ??i Chng 6204
B?nh qu? c thu?c tin Y L Mi?n Nam, 6032
Anh nh? ci V? (v) mn
Cao khng xi?t k?
Ng?n ngoi c?a bi?n
M (Ba ??i) ??i c L ng? v?
N?u thi?p (ki?p) tu cn v?ng, khn (khng b? thot qua
Y L ??i Chng 874
?au b?ng, l?y b?ng m ch??m
Nh??c b?ng khng kh?i, h?c h??ng v?i g?ng
Y L Mi?n Trung 2720
?au b?ng l?y b?ng m ch??m
V b?ng khng kh?i h?c h??ng v?i g?ng
Y L ??i Chng 4111
?n g?y tai tru Y L ??i Chng 5866
?n king n?m c? Y L ??i Chng 8211
?n khng rau nh? ?au khng thu?c Y L ??i Chng 1464